KADRY I PRAWO PRACY

Firma „SZKOLTEX” oferuje pracodawcom profesjonalne prowadzenie spraw związanych  z kadrami:
 • Akta osobowe:

  • prawidłowe prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, sporządzanie wypowiedzeń, świadectw pracy,
  • zmiana warunków umowy o pracę,
  • informacje, obwieszczenia, oświadczenia itp.
 • Czas pracy:

  • rozliczamy i służymy doradztwem w zakresie czasu pracy kierowców (w tym: tachografy),
  • rozliczamy czas pracy pracowników medycznych (w tym także harmonogramy),
  • prowadzimy ewidencję czasu pracy pracowników młodocianych,
  • rozliczamy czas pracy pracowników będących w delegacjach,
  • układamy harmonogramy czasu pracy (system zmianowy, równoważny),
  • sporządzamy ewidencję czasu pracy (w tym także: nadgodziny, praca w nocy, praca w niedziele i święta itp.).
 • Urlopy wypoczynkowe:

  • prowadzimy kartoteki urlopowe dla pracowników (w tym także: młodocianych, zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracowników zatrudnionych w różnych systemach i wymiarach czasu pracy, pracowników medycznych zatrudnionych w niepełnych wymiarach czasu pracy).
PRAWO PRACY

Firma „SZKOLTEX” posiada duże doświadczenie w dziedzinie prawa pracy:
 • służymy pracodawcom doradztwem w zakresie stosowania przepisów prawa pracy (Kodeksu Pracy),
 • interpretacja przepisów prawa pracy (rozporządzenia, ustawy),
 • orzeczenia sądowe - interpretacja, dostosowanie do indywidualnych spraw naszych klientów,
 • dostosowanie dokumentacji pracowniczej i innej dokumentacji związanej z prawem pracy lub BHP do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych,
 • służymy doradztwem w zakresie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło),
 • pomagamy pracodawcom w sporządzaniu nietypowych wypowiedzeń umów o pracę i innych dokumentacji wymagających zachowania odpowiednich procedur prawnych (kary, upomnienia, wypowiedzenia z art.53 KP, art. 63 KP),
 • weryfikacja dokumentów pracowniczych – sprawdzenie poprawności dostępnych dokumentów,
 • ocena stanu faktycznego i przygotowanie linii obrony w procesach sądowych (Sąd Pracy),
 • ocena sporządzonych nietypowych umów o pracę (np. dla menagerów, dyrektorów) pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Sporządzamy:

 • Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne,
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.