PKP - Oferta

Firma Szkoltex organizuje szkolenia dla poszczególnych jednostek PKP. Posiadamy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr. ewidencyjnym: 279/P/N.
Specjalizujemy się w szkoleniach dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., które obsługujemy z na terenie województw:
lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, śląskiego, opolskiego, łódzkiego

Organizujemy specjalistyczne szkolenia dla pracowników PKP, w tym:
SZKOLENIE BHP W ZAKRESIE OBSŁUGI I EKSPLOATACJI LEKKIEGO SPRZĘTU DO KOLEJOWYCH ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN sprzętem przeznaczonym do stosowania tych środków, montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie.

Każda osoba która stosuje środki ochrony roślin, powinna posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy pomocy opryskiwaczy.
Firma Szkoltex Centrum Usług BHP i Kadr w dniu 18.06.2010 roku została wpisana do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń z ochrony roślin pod numerem 06/09/9419, wpisu dokonał Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.

Zaświadczenie jest wydawane na okres 5 lat. Art. 64 USTAWY z dnia 8 marca 2013 r. o ochronie roślin.

Ukończenie szkolenia upoważnia do wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.
Szkolenie podstawowe przeznaczone jest dla osób które po raz pierwszy przystępują do „szkolenia chemizacyjnego”, trwa dwa dni i składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Szkolenie uzupełniające przeznaczone jest dla osób które odnawiają szkolenie, trwa jeden dzień i składa się z części teoretycznej i praktycznej.

PRZEGLĄDY TECHNICZNE OPRYSKIWACZY MONTOWANYCH NA POJAZDACH SZYNOWYCH

Nr. upoważnienia WOR – 710 – 6/10