Projekt EFS

Lublin, dnia 23.08.2017r.

Rozeznanie rynku przeprowadzenie szkolenia ,,Pracownik ds. rachunkowości”


Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie zajęć szkolenia ,,Pracownik ds. rachunkowości” – realizowanego w ramach projektu: ,,Mama w pracy - program aktywizacji zawodowej kobiet poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku "Wesołe Promyczki’’. Projekt realizowany przez ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI P. SANIAWA, M. MASŁOWSKI, M. NADULSKA S.C. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAMAWIAJĄCY: SZKOLTEX CENTRUM USŁUG BHP I KADR DANIEL SOCHACKI ul. Zemborzycka 59 e, 20-445 Lublin


I. FORMA UPUBLICZNIENIA
Zaproszenie do składania ofert dostępne jest na stronie Zamawiającego: www.szkoltex.pl

II. CEL ROZEZNANIA RYNKU
Celem rozeznania rynku jest potwierdzenie, że przeprowadzenie szkolenia ,,Pracownik ds. rachunkowości” zostanie wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

III. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU
Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie zajęć dla uczestniczek projektu z zakresu szkolenia ,,Pracownik ds. rachunkowości”.
Zakres szkolenia:
- pojęcia wstępne z rachunkowości
- operacje gospodarcze-księgi rachunkowe
- ewidencja operacji bilansowych
- sprawozdanie finansowe
- system podatkowy -VAT, podatki dochodowe
- ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
- rozliczenia ZUS

Szkolenie będzie zorganizowane dla 1 grupy (9 uczestniczek), liczba godzin: 160 (20 dni*8 godz). 
Trenerzy prowadzący szkolenie powinni posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z tematyki szkolenia oraz minimum 200 godzin zrealizowanych szkoleń w tej tematyce.
Termin realizacji: IX – X 2017r.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ: Kod CPV 80000000-4 - Usługi szkoleniowe
III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Prowadzenie usługi z należytą starannością i rzetelnością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu tego rodzaju usług, zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.
2. Przeprowadzenie dla 9 Uczestniczek projektu zajęć we wskazanym zakresie przedmiotowym.
3. Prowadzenie dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego, m.in.: dziennik zajęć, listy obecności,
4. Stosowanie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie – sporządzanie protokołu, wskazującego prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie- wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.
5. Ścisłe przestrzeganie czasu zajęć, terminów ustalonych przez Zamawiającego.
6. Oznaczanie miejsca realizacji usługi (budynku, sal) oraz całości dokumentacji związanej z realizowanymi usługami zgodnie z zaleceniami Zamawiającego tj. zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
7. Udostępnianie Zamawiającemu oraz osobom prowadzącym kontrolę z IP tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, pełnej dokumentacji z zakresu prowadzonych zajęć w ramach umowy.
8. Współpraca z personelem projektu ze strony Zamawiającego w celu prawidłowej realizacji usługi.
9. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. Zm.)
10. Przestrzeganie przepisów BHP oraz ppoż. w czasie trwania zajęć.
11. Zapewnienie ładu i porządku w czasie zajęć, bezpieczeństwa osób uczestniczących w zajęciach oraz zgodnego z przeznaczeniem użytkowania sali, sprzętu, materiałów i pomocy dydaktycznych.
12. Przekazywanie w sposób niezwłoczny informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
13. Przekazanie, w terminie 3 dni kalendarzowych od zakończenia przez każdego uczestnika zajęć kompletu dokumentów potwierdzających ich odbycie.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
3. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając dokument „Formularz oferty” stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.
4. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
6. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@szkoltex.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy lub listownie przesłać na adres siedziby zamawiającego do dnia: 30 sierpnia 2017 roku godz. 12.00).
7. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
8. W przypadku rozbieżności w zakresie kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

 

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do składania ofert

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie zajęć szkolenia ,,Pracownik ds. rachunkowości” – realizowanego w ramach projektu: ,,Mama w pracy - program aktywizacji zawodowej kobiet poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku "Wesołe Promyczki’’.

Imię, nazwisko, adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu, nr faksu: …………………………………………………………………………………………………………………………………....
Nr NIP:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

Opis Cena brutto
za jedną godzinę
Cena – suma brutto
za całość zamówienia
(160 godzin)
Przeprowadzenie zajęć szkoleniowych
z zakresu ,,Pracownik ds. rachunkowości”
- 160 godz. szkoleniowych
   


Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:

a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu.
b) Zapoznałem się z treścią Rozeznania rynku i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte
c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w rozeznaniu rynku;
d) Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia
e) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru)

 

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.

……………………………………………………….…………………………………..
Miejscowość i data Podpis Wykonawcy