Stowarzyszenia i zrzeszenia

Firma „Szkoltex” obsługuje Zrzeszenia i Stowarzyszenia Producentów Warzyw i Owoców . Obszar, na którym obecnie prowadzimy działalność, obejmuje teren województw: lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, śląskiego, opolskiego, łódzkiego.

OFERUJEMY:

 

SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY i PPOŻ

W zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Celem szkolenia jest przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w zakresie niezbędnym do ratowania życia i zdrowia człowieka.

W zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zwalczania pożarów i przeprowadzania działań ewakuacyjnych na wypadek powstania pożaru.
Liczba pracowników, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględnić rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

 

SZKOLENIA I USŁUGI ROLNICZE:

Każda osoba która stosuje środki ochrony roślin, powinna posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy pomocy opryskiwaczy.
Zaświadczenie jest wydawane na okres 5 lat. Art. 64 USTAWY z dnia 8 marca 2013 r. o ochronie roślin.

Szkolenie jest kluczowym elementem wdrożenia systemu IP (odrębnie w odniesieniu do roślin sadowniczych, warzywniczych i rolniczych). Zaświadczenie jest wydawane na okres 5 lat. Art. 64 USTAWY z dnia 8 marca 2013 r. o ochronie roślin.

Firma Szkoltex Centrum Usług BHP i Kadr w dniu 18.06.2010 roku została wpisana do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń z ochrony roślin pod numerem 06/09/9419, wpisu dokonał Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.

Sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin, będący w użytkowaniu, powinien być poddawany okresowym badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej. 
Badania techniczne opryskiwaczy polowych i sadowniczych muszą być wykonywane co 3 lata. Art. 48 USTAWY z dnia 8 marca 2013 r. o ochronie roślin.
Pracownicy naszej firmy, posiadający stosowne uprawnienia i umiejętności, dojeżdżają bezpośrednio do każdego gospodarstwa.

STACJA KONTROLI OPRYSKIWACZY NR LL-26
Numer Upoważnienia WOR – 710 – 6/10

 

SZKOLENIA ZAWODOWE:

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w czasie której każdy uczestnik poznaje prawidłową i bezpieczną obsługę wózka.

Dokumenty wydawane po szkoleniu:
Zaświadczenie bezterminowe wydane w języku polskim i angielskim - honorowane na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Dodatkowo:
Przeprowadzimy szkolenie z zakresu bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach.

 

SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI:

Celem ww. szkoleń jest przede wszystkim zapoznanie uczestników z bezpieczną obsługą i eksploatacją poszczególnych urządzeń oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z braku wiedzy przy ich obsłudze.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!