SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, którzy w związku z wykonywanymi
 pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu muszą posiadać odpowiednie przeszkolenie zgodnie z wymogami zawartymi w: 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr nr 216 poz. 1824).

Osoby po zakończeniu szkolenia nabywają potrzebną wiedzę z dziedziny:

- przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów    zawierających azbest,
- zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
- postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.