Szkolenia z IP

Integrowana Produkcja (IP) jest nowoczesnym, krajowym systemem jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu, której zasadniczym celem jest szczególna troska o zdrowie ludzi i środowisko.

Kluczowym elementem wdrożenia systemu IP jest ukończenie specjalistycznego szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin (odrębnie w odniesieniu do roślin sadowniczych, warzywniczych i rolniczych).

Firma Szkoltex Centrum Usług BHP i Kadr w dniu 18.06.2010 roku została wpisana do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń z ochrony roślin pod numerem 06/09/9419, wpisu dokonał Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.

Szkolenie podstawowe przeznaczone jest dla osób które po raz pierwszy przystępują do szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, trwa dwa dni i składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Szkolenie uzupełniające przeznaczone jest dla osób które odnawiają szkolenie, trwa jeden dzień i składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Szkolenie zachowuje ważność przez okres 5 lat.