USŁUGI BHP

Firma „SZKOLTEX” w zakresie BHP oferuje firmom następujące usługi:

- sporządzanie analizy ryzyka zawodowego(dostosowane do danego zakładu pracy, z uwzględnieniem czynników chemicznych, biologicznych, fizycznych, w oparciu o aktualne pomiary środowiska pracy);

- sporządzanie Regulaminu Przydziału Odzieży Roboczej i Środków Ochrony Indywidualnej,

- sporządzenie szczegółowych programów szkoleń wstępnych BHP (ogólne, instruktaż stanowiskowy)

- sporządzamy instrukcje BHP (w tym także instrukcje sanitarne, magazynowania i składowania, transportu wewnątrzzakładowego i inne),

- sporządzamy kompleksowo dokumentację powypadkową (z wypełnieniem karty statystycznej i założeniem rejestru wypadków przy pracy);

- sporządzamy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla danego obiektu.


Dokumentacje:

Występowanie czynników chemicznych i/lub biologicznych w środowisku pracy. 
Sporządzamy dokumentację zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki,
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych: